K zajištění spolehlivého a bezproblémového provozu klíčových informačních systémů v podniku je třeba vybudovat stabilní, vysoce dostupnou a bezpečnou IT infrastrukturu. Pod pojmem IT infrastruktura rozumíme propojení hardwarových a softwarových produktů a řešení tak, aby všichni uživatelé na svých počítačových pracovištích měli stále k dispozici výkonné, bezpečné, snadno ovladatelné prostředí, určené přesně k tomu, k čemu jej potřebují používat. IT infrastrukturu v tomto pojetí lze rozdělit do následujících okruhů:

IT

Networking

Každá společnost potřebuje komunikovat, každý server potřebuje komunikovat, každé výpočetní zařízení potřebuje komunikovat - bez spojení na interní i externí systémy firma a ani její služby nemají smysl. Oblast síťové infrastruktury je velice rozsáhlá a my jí řešíme komplexně od analýzy stávajícího stavu a následného návrhu optimální topologie, až po vlastní dodávku a realizaci včetně proškolení networking administrátorů zákazníka. V případě zájmu poskytneme následnou podporu a správu.

Optimalizace a virtualizace

Každá prosperující a rostoucí společnost řeší problém s nárůstem počtu serverů, které potřebuje k zajištění svého provozu a k zajištění provozu aplikací nutných pro chod společnosti. Postupem času tento nárůst neúměrně zatěžuje společnost svými nároky na údržbu, a to jak v oblasti lidských zdrojů, tak v oblasti finančních nároků. Pomocí serverové virtualizace je možno na jednom fyzickém serveru provozovat až několik desítek serverů virtuálních. V takovém případě pak dochází k dramatickému snížení nákladů na pořízení nového zařízení a na údržbu celého rozsáhlého systému. A toto je jen jeden z mnoha benefitů virtualizačních technologií. Naše společnost nabízí v oblasti virtualizace kompletní portfolio služeb, ať už na platformách VMware a Microsoft Hyper-V, tak i na platformě Linux KVM. I zde optimální řešení navrhneme, dodáme, realizujeme a v případě zájmu poskytneme následnou podporu a správu.

Zálohování a archivace dat

Každá centrální IT infrastruktura musí mít vyřešené bezpečné, rychlé a efektivní zálohování dat na cílové on-site případně on-line úložiště. Zálohováním proces teprve začíná – primárním cílem je obnova, tedy tzv. Disaster Recovery proces. Obnova předpokládá, že bezpečně víme, že zazálohovaná data jsou aktuální, úplná, konzistentní. Záloha i obnova musí být rychlá s minimální zátěží infrastruktury zákazníka. Zálohovací systém musí administrátorům umožnit monitorovat celý proces a musí je proaktivně informovat o případných potížích. I v této oblasti naši konzultanti umí položit ty správné otázky a tedy optimální řešení navrhneme, dodáme, realizujeme a v případě zájmu poskytneme následnou podporu a správu.

Serverová řešení

Srdcem každé IT infrastruktury jsou servery a datová úložiště. Dlouholeté zkušenosti v této oblasti nám umožňují návrh optimálního řešení z pohledu potřeb a možností zákazníka s důrazem na minimalizaci nákladů při zachování dostatečné bezpečnosti, dostupnosti a výkonu. Realizujeme serverová řešení jak pro malé společnosti, tak pro společnosti s velkým počtem uživatelů a velkým objemem dat, kde je potřeba rozložit zátěž serverových aplikací mezi několik serverů. Tato řešení navrhneme, dodáme, realizujeme a v případě zájmu poskytneme následnou podporu a správu. Součástí našich řešení jsou i cloudové služby společnosti Microsoft.

Ve všech těchto oblastech spolupracujeme s předními světovými výrobci a dodavateli podnikového hardwaru i softwaru. Jsme Authorized partnerem řady společností HPE, DELL/EMC, Microsoft, Fortinet, VEEAM, VMware, CISCO, Kaspersky LAB, MailStore, Symantec, Synology, Adobe, ESET, Lenovo, KERIO a dalších.

Kyberbezpečnost

Na Internetu na zákazníky číhá stále větší počet hrozeb. Naše společnost se proto zabývá i kyberbezpečností, a to se znalostí Zákona o kybernetické bezpečnosti a evropské směrnice NIS2. Zabýváme se nejen procesy a edukací - školením uživatelů, phishingovými kampaněmi atp., ale přirozeně také technickými opatřeními vedoucími k maximální ochraně zákazníků před dopadem kybernetických hrozeb, a to od softwarových řešení až po konkrétní dodávky a konfigurace hardwarových prvků. Pro ověření stavu prostředí provádíme testy zranitelnosti a penetrační testy certifikovanými specialisty - etickými hackery. Celkově jsme tak schopni provést audit aktuálního prostředí zákazníků a navrhnout postupné kroky a konkrétní řešení, jak se dostat na co nejvyšší úroveň znalostí zaměstnanců a technické ochrany interního prostředí zákazníků, a to vše s ohledem na finanční možnosti konkrétního zákazníka.

 

IT

Naši specialisté mají zkušenosti s instalací a správou všech moderních typů hardwaru i softwaru. K dispozici jsou zároveň specialisté výrobců i případné zápůjčky zařízení pro testování nebo vykrytí kritických situací.

V závěru každého projektu před finální akceptací zároveň zaškolíme IT administrátory zákazníka ve správě a ovládání nových zařízení.

Podpora IT prostředí našich zákazníků je vždy ve formě, jaká je pro dané prostředí optimální – od L2 podpory IT administrátorů, automatický monitoring 24x7, až po komplexního převzetí do péče formou outsourcingu. Dle domluvených parametrů jsou našim zákazníkům k dispozici specialisté v požadovaném SLA. Všechny tyto služby řešíme dle metodik ITIL.

IT

Má-li zákazník zájem vědět, jaký je aktuální stav, provádíme audity stávající IT infrastruktury s definováním úzkých míst a návrhů optimalizace prostředí dle moderních trendů s přihlédnutím k reálným možnostem konkrétního zákazníka. Současně můžeme připravit koncepci rozvoje na požadovaný počet let, aby byl podnikový vývoj IT prostředí podložen konkrétní vizí se znalostí cílového stavu a etap, jak se k tomuto stavu postupně dostat. Zákazník může takto škálovat své cashflow tak, aby byly IT změny financovány predikovatelně a ne pouze „ad-hoc“ v případě vzniklých potíží. Na základě předané dokumentace může zákazník dále spolupracovat se současnými dodavateli IT technologií, ale již jako jejich informovaný partner.

IT

Naše divize realizuje také dodávky IT technologií pro průmyslová řešení, a to včetně implementací.

Stejně tak zajišťujeme v případě zájmu i komplexní financování IT projektů.